Normativa general i Reglament - 9. Ajornaments:

9. Ajornaments:

1. En cas de produir-se un ajornament, l'organització serà l'encarregada de fixar la nova data.

2. No es podrà sol·licitar l'ajornament d'un partit quan aquest correspongui a les dues últimes jornades del campionat.

3. Quan un equip no pugui disputar un partit per un motiu greu, aquest ho posarà en coneixement de l'organització per escrit amb un mínim de 15 DIES D'ANTELACIÓ.

4. L'organització estudiarà un possible ajornament sempre que l'altre equip implicat accepti aquest canvi i no es perjudiqui a tercers. La data i hora del partit serà fixada per l'organització i no podrà ser modificada novament per cap dels equips. La seva decisió serà inapel·lable.